Надворешна Столарија
ПВЦ Столарија Саламандер

Како репрезентативни делови на објектот, прозорците се многу повеќе од отвори кон надворешниот свет. Нивниот индивидуален дизајн е од големо значење во одредувањето на надворешниот изглед на објектот. Како дел од фасадата прозорците мора да задоволат многу повеќе од барањата за топлинска изолација и сигурност. Саламандер профилите покажуваат висока ефикасност во однос на звучна заштита,заштита од инфилтрација на дождовна вода, безбедност при грабеж, отпорност при временски промени и температурни разлики при што Саламандер дава гаранција од 100 години на изложеност на температури од -50С до +80С без промена на бојата. Профилите на Саламандер се произведени од виококвалитетен винил сертифициран со ознаката RAL quality Mark

Пресек 1
Пресек 2
Начини на отворање